Personlig Assistans – LSS

1994 infördes i Sverige möjligheten att få personlig assistans genom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Vi på ENKV har jobbat inom omsorgen sedan 1968 och med personlig assistans sedan 1994.

Lagen ger personer med funktionsnedsättning möjligheter att skapa sig ett bra och värdigt liv, både vad gäller grundläggande vardagssysslor, att delta i olika aktiviteter och att arbeta. Grundtanken med lagstiftningen är att alla skall givas möjligheten att leva sina liv så som andra i gemenskap med andra, trots funktionsnedsättning. Grundpelarna för lagens avsikt är självbestämmande, valfrihet och integritet.

Vem kan ansöka om personlig assistans?

Om du tillhör någon av de tre personkretserna som omnämns i LSS och är under 65 år så finns det möjlighet att söka personlig assistans. Vi spaltar upp de tre grupperna här nedan.

Om du är osäker på om du tillhör någon av dessa grupper så är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare att komma fram till det.

Grupp 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Grupp 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Grupp 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart
inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen.

Att sätta sig in i alla dessa lagar och paragrafer känns för de flesta svårt. Vi träffar gärna dig och informerar om hur allting är uppbyggt och vilka rättigheter du har på ett lättförståeligt sätt. Detta är givetvis helt kostnadsfritt.

info@enkv.se

020-50 40 00