Bli uppdragsgivare hos oss

Personlig assistans anpassad efter dina behov och önskemål

1. Kontakta oss

Kostnadsfri kontakt och rådgivning via telefon, mejl, kontaktformulär eller sociala medier.

2. Personligt möte

Vår informatör bokar ett möte med dig för att lyssna på dina önskemål och behov samt informerar om hur vi arbetar.

3. Återkoppling

Med det personliga mötet som grund presenterar informatören ett förslag på upplägg.

4. Ditt beslut

Utifrån informatörens förslag beslutar du om du vill gå vidare med ENKV assistans som din nya anordnare. Tillsammans  kommer ni överens om ett uppstartsdatum. 

En ung kvinna pratar glatt med ett barn.

Nyfiken på oss?

Vår informatör Amy återkopplar till dig inom kort. 

Amy, informatör på ENKV assistans, hjälper dig gärna om du har frågor om personlig assistans eller vill bli uppdragsgivare hos ENKV.

“ENKV värnar om människor på individnivå och ser helheten i assistansen.”

(Amy, informatör på ENKV assistans)

Vad erbjuder vi dig?

För att säkerhetsställa kvaliteten i assistansutförandet är uppföljning och återkoppling om beslut och mål högst prioriterat. Dina önskemål och behov är betydande för arbetets struktur och kvalitet.

ENKV har ett strukturerat system och fastställda rutiner för att säkra och följa upp kvalitetsarbetet. I kontakten med oss är det viktigt att du känner närvaro, trygghet och får snabb återkoppling i ditt ärende. 

För att kvalitetssäkra assistansutförandet, att du som uppdragsgivare får en kvalitativ och säker insats, utifrån ditt beslut och dina individuella behov, upprättas en genomförandeplan tillsammans med dig och vår uppdragssamordnare. Den revideras regelbundet för att säkerställa att den följer ditt liv och dina önskemål.

Du som uppdragsgivare har 100 procent insyn och full delaktighet i din egen assistansekonomi. Målet är att tillsammans med dig utveckla ett långsiktigt samarbete som präglas av hög transparens, inflytande, dialog och uppföljning.

Vi bedriver ett löpande arbete kring avvikelse-och rapporthantering med syfte att arbeta förebyggande och kunna minska påtagliga risker och förminska uppkomsten av missförhållanden. I början av varje månad ringer representanter från administrationen på ENKV och stämmer av månaden med dig eller arbetsledaren. 

Vi ser ett högt värde med att kunna erbjuda dig som uppdragsgivare kommunikation genom olika kanaler; telefoni dygnet runt, fysiska och digitala möten, mejl, chatt och sociala medier. 

”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.”

(Artikel 2 ur barnkonventionen).

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige med syfte att stärka det enskilda barnets mänskliga rättigheter i samhället och i beslutsfattande processer ta hänsyn till barnets bästa.

ENKV assistans har tillstånd att bedriva personlig assistans i personkrets 1, 2 och 3 enligt §LSS. I vårt strategiska utveckling- och kvalitetsarbete är det högt prioriterat att lyssna till barnets behov, önskemål, kroppsspråk och signaler för att kunna säkerhetsställa goda levnadsvillkor och delaktighet i beslut som berör barnet. ENKV:s uppdragssamordnare gör tillsammans med barnet och föräldrarna en grundlig genomförandeplan som ser till barnets individuella behov och utveckling. Genomförandeplanen följs kontinuerligt upp för att kvalitetssäkra assistansen. 

I rekryteringsprocessen krävs det att den arbetssökande visar upp ett giltigt utdrag från belastningsregistret om arbete hos ett barn under 18 år är aktuellt.

Vi arbetar aktivt inom verksamheten med att öka medvetenheten om barn med funktionsnedsättning för att kunna förebygga diskriminering och skydda barnets integritet. För ökad kunskap och förståelse ser vi ett högt värde i att vår administrativa personal har genomfört Socialstyrelsens utbildning om barnkonventionens bestämmelser och är införstådda med lagens syfte och grundprinciper. Klicka här för att läsa om barnkonventionen och de fyra grundprinciperna.

Om en orosanmälan behöver upprättas för kännedom eller misstanke om att ett barn far illa finns ENKV behjälpliga för stöd och vägledning. Kontakta oss på telefonnummer: 010-383 00 00 eller mejla till info@enkv.se. 

Läs mer om orosanmälan på Socialstyrelsens hemsida

ENKV finns tillgänglig för dig som stöd genom hela rekryteringsprocessen, från att analysera behovet till att skriva och publicera annonsen i våra kanaler. Dina önskemål och behov är i fokus och ger dig friheten att själv välja hur involverad du vill vara och vem du vill anställa. För att allt ska gå så smidigt och effektivt som möjligt använder vi oss av det webbaserade verktyget teamtailor där du enkelt följer processen från början till slut. 

Alla assistansuppdrag ser olika ut och det gör också behoven. Som uppdragsgivare väljer du i vilken utsträckning som du vill att vi ska vara delaktiga. Det kan vara allt från hjälp och stöttning med personalschema och arbetsrutiner till att närvara på personalmöten och lönerevisioner.

En god och säker arbetsmiljö är en viktig del i arbetet som personlig assistent. ENKV arbetar med arbetsmiljöfrågor på olika sätt, genom årliga skyddsronder, dialog med uppdragsgivare och medarbetare, samt ett onlineverktyg som gör det enkelt och snabbt att informera om brister i den fysiska, organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. En hälsosam arbetsmiljö ger friska och motiverade medarbetare, och säkerställer en bättre assistans för våra uppdragsgivare.

ENKV erbjuder en grundutbildning som berör LSS-lagstiftningen. Utbildningen är obligatorisk och ett krav för att vi ska kunna få bedriva personlig assistans.

Vid löpande utbildningsbehov finns vi på kontoret behjälpliga, alternativt anlitar externa företag, konsulter eller organisationer. Vi är övertygade om att utbildningarna blir mer kvalitativa om de genomförs av en part som både har specialkunskap och kompetents inom det aktuella området.

Utbildningar som kan vara aktuella är lyft och förflyttning, basala hygienrutiner, första hjälpen, brandutbildning osv. Det kan även handla om en utbildning som assistenterna behöver för att kunna arbeta hos just dig. Det kan exempelvis vara en matlagningskurs, en städutbildning eller någon annan specifik kunskap som behövs för att du ska kunna vara delaktig i en aktivitet eller dagligt arbete. 

Som uppdragsgivare hos ENKV har du hjälp med juridisk rådgivning, från nyansökningar till överklagningar och omprövningar. Förutom att vi har en lång och gedigen erfarenhet internt, samarbetar vi även med en av Sveriges främsta advokater inom området. 

Vi använder oss av aiai som tidrapporterings- och dokumentationssystem. Aiai är en marknadsledande webbplattform inom personlig assistans och bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete som garanterar kvalitet och användarvänlighet.

Aiai har ett brett utbud av användbara funktioner; skapa grundschema, göra schemakontroll och ger åtkomst till företagsövergripande policydokument, blanketter, rapporter och assistansräkningar. Efter avslutad månad signerar assistenten sina arbetade tider med bank ID. För uppdragsgivare med beslut från Försäkringskassan sker signeringen av räkningen elektroniskt.

Ett grundläggande mål inom LSS-lagstiftningen är att assistansbolaget efterlever uppdragsgivarens eller företrädarens behov och önskemål inom ramen för branschens regler och lagar.

Uppdragssamordnaren på ENKV journalför löpande viktiga händelser i enlighet med regelverket för journalföring och dataskyddsförordningen (GDPR). Det är ett lagkrav som ställs på oss som assistansanordnare. Uppdragsgivaren har rätt att när som helst ta del av informationen i sin journal.  

Assistansbeslutet är personligt grundat och därför är det viktigt för oss att samma förutsättningar gäller för ekonomin. Hos ENKV har du som uppdragsgivare en individuell budget utifrån dina önskemål och Skatteverkets regler.

För att visa på vår transparens skickar vi varje månad en elektronisk budgetredovisning till din mejl med ett utdrag från vårt bokföringssystem.  En stor fördel med att skicka elektroniskt är att vi enklare kan säkerställa att det har blivit mottaget. 

För att underlätta arbetsmiljön och stärka kvaliteten i utförandet har ENKV ett samarbete med Hjälpmedelsbolaget som kostnadsfritt hjälper till med rådgivning och stöd kring arbetstekniskahjälpmedel i vardagen. 

Vi anser att rätt utformade och anpassade arbetshjälpmedel och tillgång till förbrukningsmaterial ökar kvaliteten, säkerheten och välbefinnandet på arbetsplatsen. 

Har du frågor? 

Kontakta Anneli Danielsson, Hjälpmedelsansvarig på ENKV assistans.

Telefonnummer: 070-6092969 

Mejl: info@hjalpmedelsbolaget.com 

Besök Hjälpmedelsbolagets hemsida

Förutom rådgivning kring arbetstekniskahjälpmedel erbjuder ENKV tillsammans med Hjälpmedelsbolaget en webbshop för förbruknings-och omvårdnadsmaterial. En tidseffektiv bekvämlighet som förser arbetsgruppen med arbetsmaterial direkt hem till dörren. Fakturan skickas elektroniskt till ENKV och debiteras mot budget. 

Besök vår webbshop

En ung kvinna pratar glatt med ett barn.
Skip to content