Kvalitets-och förbättringsarbete inom ENKV

Kvalitet, säkerhet och personlig integritet är högt prioriterat hos oss som assistansanordnare och arbetsgivare.
För att bibehålla god kvalitet och säkerhet och kunna identifiera eventuella risker eller missförhållanden inom verksamheten, arbetar vi systematiskt med kvalitetsarbete efter ett tryggt och informationssäkert ledningssystem som noga följs upp med obligatoriska egenkontroller. I ledningssystemet finns tydliga processbeskrivningar över utförande arbetsmoment som ser till att verksamheten håller tillräckligt god kvalitet i uppdraget som utförare av assistans. Ledningssystemet hjälper oss att utveckla och säkra kvalitetsarbetet i verksamheten och tillgodoser att lagar, krav och riktlinjer inom branschen följs korrekt och att assistansutförandet säkerställer uppdragsgivarens behov och förväntningar.

Kvalitetsarbetet sker både internt och externt som vi har valt dela in i lagefterlevnad, kundnöjdhet och arbetsmiljöarbete. Vår ambition är att uppnå hög kvalitet inom alla tre och därför arbetar vi grundligt med kvalitets- och förbättringsarbete.

ENKV har tillståndsbevis från inspektionen för vård och omsorg (IVO), att bedriva personlig assistans i enskild verksamhet i enlighet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagefterlevnad, förordningar och förhållningssätt till myndigheters riktlinjer och allmänna råd är vital för vår verksamhet. Vi håller oss ständigt uppdaterade om nya reglementen och riktlinjer och ser till att det informeras och efterleves inom verksamheten.

På vår webbsida under fliken Rapporter finns samtliga rapporteringsformulär tillgängliga.
Genom formuläret om Synpunkter, förslag och klagomål, rapporterar medarbetaren och uppdragsgivaren om förbättringsmöjligheter inom verksamheten. Ärendehanteringen sker enligt fastställda rutiner och följs alltid upp av ledningen på ENKV.

Den andra delen i kvalitetsarbetet omfattar den upplevda kvaliteten inom verksamheten, kundnöjdheten, att uppdragsgivaren känner sig nöjd och trygg med ENKV som anordnare och att utförandet lever upp till personens förväntningar. Kontinuerlig dialog med uppdragsgivaren/arbetsledaren säkerställer att god kvalitet efterföljs.

Den tredje delen i kvalitetsarbetet omfattar arbetsmiljöarbetet. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet genom riskbedömning, åtgärd och uppföljning, för att i förebyggande syfte kunna eliminera eventuella risker eller arbetsskador och åtgärda. En god arbetsmiljö talar för glada och friska medarbetare där sjukfrånvaron är minimal, en trygghet för assistansen och uppdragsgivaren.
Via Arbetsmiljöverktyget, rapporterar medarbetaren om eventuella missförhållanden eller brister på arbetsplatsen och årliga skyddsronder genomförs för att säkerställa att arbetsplatsen tillhandahåller en god och hållbar arbetsmiljö.

ENKV värnar om den personliga integriteten, om människovärdet och lika rättigheter. Det är högst prioriterat för oss att uppdragsgivaren känner sig trygg och säker med sin assistans.
Sekretess och tystnadsplikt är grundregeln inom vård och omsorg och som utförare av assistans är det vår skyldighet att se till att sekretess och tystnadsplikt tillämpas och efterleves inom vår verksamhet. Vid nyanställning av administrativ personal och personliga assistenter, informeras arbetstagaren om sina rättigheter och skyldigheter gentemot uppdragsgivaren och verksamheten. Innan arbete kan utföras, skriver arbetstagaren på heder och samvete under ett avtal om tystnadsplikt i enlighet med LSS som gäller både på arbetsplatsen och utanför arbetet.

Bild: visar arbetsprocessen för kvalitets-och förbättringsarbetet inom ENKV.
Skip to content