Kvalitets-och förbättringsarbete

Bild: visar kvalitets-och förbättringsarbetet inom ENKV.

Kvalitet, säkerhet och personlig integritet är högt prioriterat hos oss som assistansanordnare och arbetsgivare.
För att bibehålla god kvalitet och säkerhet och kunna identifiera eventuella risker eller missförhållanden inom verksamheten, arbetar vi systematiskt med kvalitetsarbete efter ett tryggt och säkert ledningssystem, som noga följs upp med obligatoriska egenkontroller. I ledningssystemet finns tydliga processbeskrivningar över utförande arbetsmoment som ser till att verksamheten håller tillräckligt god kvalitet i uppdraget som assistansutförare.  Ledningssystemet hjälper oss att utveckla och säkra kvalitetsarbetet i verksamheten och tillgodoser att lagar, krav och riktlinjer inom branschen följs korrekt och att assistansutförandet säkerställer dina behov och förväntningar. ENKV värnar om den personliga integriteten, om människovärdet och lika rättigheter. Det är högst prioriterat för oss att du känner dig trygg och säker med med oss som assistansutförare. 

Sekretess och tystnadsplikt är grundregeln inom vård och omsorg och som utförare är det vår skyldighet att se till att sekretess och tystnadsplikt tillämpas och efterleves inom vår verksamhet. Vid nyanställning av administrativ personal och personliga assistenter, informeras arbetstagaren om sina rättigheter och skyldigheter gentemot dig som uppdragsgivare och verksamheten i helhet. Innan arbete kan utföras, skriver arbetstagaren på heder och samvete under ett anställningsavtal om tystnadsplikt i enlighet med LSS-lagstiftningen, som gäller både på arbetsplatsen och utanför arbetet.

Kvalitetsarbetet inom ENKV sker både internt och externt, som vi har valt dela in i lagefterlevnad, kundnöjdhet och arbetsmiljöarbete. Vår ambition är att uppnå hög kvalitet inom alla tre och därför arbetar vi grundligt med kvalitets- och förbättringsarbetet inom verksamheten. 

ENKV har tillståndsbevis från inspektionen för vård och omsorg (IVO), att bedriva personlig assistans i enskild verksamhet i enlighet med LSS-lagstiftningen. Lagefterlevnad, förordningar och förhållningssätt till myndigheternas riktlinjer och allmänna råd är väsentligt för vår verksamhet. Vi håller oss hela tiden uppdaterade om nya reglementen och riktlinjer och ser till att det informeras och efterleves inom verksamheten.

På vår webbsida under fliken ’Rapporter’ finns samtliga rapporteringsformulär tillgängliga för våra medarbetare och dig som uppdragsgivare.
Formuläret om ’Synpunkter, förslag och klagomål’, ser bland annat till förbättringsmöjligheter inom verksamheten. Ärendehanteringen sker enligt fastställda rutiner och följs alltid upp av ledningen på ENKV.

Den andra delen i kvalitets-och förbättringsarbetet omfattar den upplevda kvaliteten inom verksamheten, kundnöjdheten, att du som uppdragsgivare känner dig nöjd och trygg med ENKV som anordnare och att utförandet lever upp till dina förväntningar. Kontinuerlig dialog med dig/arbetsledaren, säkerställer att god kvalitet efterföljs. En kundnöjdhetsenkät skickas årligen ut elektroniskt till dig eller ditt ombud för att undersöka och utvärdera hur du upplever din assistans hos ENKV.  Enkätundersökningen ger oss en bra helhetsbild över vilka områden som behöver ses över och förbättras.  

Den tredje delen omfattar arbetsmiljöarbetet. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet genom riskbedömning, åtgärd och uppföljning, för att i förebyggande syfte kunna eliminera och åtgärda eventuella risker eller arbetsskador. En god arbetsmiljö talar för glada och friska medarbetare där sjukfrånvaron är minimal, en trygghet för  dig som uppdragsgivare.
Via Arbetsmiljöverktyget, rapporterar medarbetaren om eventuella missförhållanden eller brister på arbetsplatsen och årliga skyddsronder genomförs för att säkerställa att arbetsplatsen tillhandahåller en god och hållbar arbetsmiljö. 

Skip to content